Säännöt 2018-03-29T14:37:22+00:00

Suomen Pelastuskoiraliitto ry:n säännöt

1.   Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Pelastuskoiraliitto ry/Finlands Räddningshundförbund rf (jäljempänä liitto) ja sen kotipaikka on Turku.

2.   Kieli

Liitto on suomenkielinen.

3.   Tarkoitus ja toiminnan laatu

Liiton tarkoituksena on toimia pelastuskoiratoimintaa harrastavien yhdistysten keskusjärjestönä ja kehittää pelastuskoiratyötä yhteistyössä palo- ja pelastusviranomaisten sekä pelastuspalvelusta vastaavien ja niihin osallistuvien viranomaisten ja järjestöjen kanssa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto järjestää pelastuskoirakursseja, tutkintoja ja testitilaisuuksia sekä koulutusta. Liitto pyrkii kehittämään pelastuskoirakokeiden ja testaajakoulutuksen sääntöjä. Liitto pyrkii kehittämään ja järjestään pelastuskoirien, ohjaajien, koulutusohjaajien ja testaajien koulutusta. Toimintansa tukemiseksi liitto voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia, rahankeräyksiä ja yleisiä huvitilaisuuksia.

4.   Jäsenet

Liiton varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä pelastuskoiratoimintaa pääsääntöisesti harrastavat rekisteröidyt yhdistyksetKannattajajäseniksi voivat liittyä myös muut pelastuskoiratyöstä kiinnostuneet rekisteröidyt yhdistykset, oikeustoimikelpoiset yhteisöt, säätiöt tai yksityishenkilöt, jotka haluavat tukea liiton toimintaa, ja jotka sitoutuvat maksamaan liiton hallituksen vuosittain vahvistaman kannatusmaksun. Uudet jäsenet hyväksyy liiton hallitus. Yhdistysten tulee liittää jäsenhakemuksiinsa sääntönsä ja pelastuskoiriensa koulutustuloksetKunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä liiton kokouksessa kutsua henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka on ansioituneesti toiminut pelastuskoiratoiminnan hyväksi.

5.   Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenyhdistyksellä on oikeus erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta liiton vuosikokouksessa. Jos jäsenyhdistyksen toiminta ei ole sopusoinnussa liiton tarkoitusperien kanssa, voi vuosikokous hallituksen esityksestä antaa sille varoituksen tai erottaa sen liitosta. Eronneella tai erotetulla jäsenyhdistyksellä ei ole oikeutta liiton omaisuuteen.

6.   Edustajat liiton kokouksissa

Kullakin varsinaisena jäsenenä olevalla jäsenyhdistyksellä on oikeus valita liiton kokouksiin yksi edustaja ja tämän lisäksi yksi edustaja jokaista kymmentä voimassaolevaa koesuoritusta kohden. Koesuorituksiksi lasketaan jäsenyhdistyksen jäsenten suorittamat kokeet.

7.   Äänioikeus

Kullakin edustajalla on liiton kokouksissa yksi ääniMuilla jäsenillä ja jäsenyhdistyksen jäsenillä on oikeus olla kokouksissa läsilman

äänioikeutta. Liiton puheenjohtajalla, sihteerillä ja hallituksen jäsenillä on liiton kokouksissa äänioikeus vain silloin, kun he osallistuvat kokouksiin jäsenyhdistysten edustajina. Hallituksen ja liiton kokouksissa tulee päätökseksi enemmistön mielipide, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Äänestyksissä käytetään avointa äänestystä, ellei kukaan edustajista vaadi suljettua äänestystä.

8.   Liittymis ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun sekä kannattajajäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

9.   Hallitus

Liiton asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kymmenen jäsentä sekä näille varajäsenet. Hallituksen jäsenet pyritään valitsemaan niin, että perustajajäsenyhdistyksillä on kullakin aina yksi jäsenpaikka. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta siten, että puolet jäsenistä eroaa vuosittain. Ensimmäisenä vuonna erojärjestysärätään arvalla. Erovuorossa oleva hallituksen jäsen voidaan valita uudelleen. Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosiHallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt ja toimikunnatHallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään viisi hallituksen jäsentä sitä vaatiiHallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään viisi muuta jäsentä on läsnä.

10. Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on mm.

  • Edustaa liittoa ja kehittää yhteistoimintaa viranomaisten ja yhteisöjen kanssa sekä ylläpitää yhteyksiä kansainvälisiin pelastuskoirajärjestöihin.
  • Kutsua kokoon liiton kokoukset, valmistaa niiden ohjelmat sekä toimeenpanna kokouksissa tehdyt päätökset.
  • Pyrkiä kehittämään pelastuskoirakokeiden ja testaajakoulutuksen sääntöjä.
  • Kehittää pelastuskoirien, ohjaajien ja koulutusohjaajien koulutusta. Koordinoida tarpeen mukaan pelastuskoirakokeita.
  • Käsitellä jäsenhakemukset ja eroamiset. Johtaa ja valvoa liiton toimintaa.

11. Nimen kirjoittaminen

Liiton nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kaksi yhdessä.

12. Tilikausi ja tilintarkastus

Liiton tilikausi on kalenterivuosiTilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

13. Liiton kokoukset

Vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi– huhtikuussa. Liiton kokouksista ilmoitetaan jäsenille kirjallisesti vähintään neljä viikkoa ennen kokousta. Ylimääräinen kokous pidetään, kun liiton kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

14. Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

Esiteän:

1.   tilinpäätös ja vuosikertomus
2.   tilintarkastuskertomus

Päätetään:

3.   tilinpäätöksen vahvistamisesta
4.   vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille
5.   toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä liittymis ja jäsenmaksujen suuruudesta
6.   hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

Valitaan:

7.   hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
8.   kaksi tilintarkastajaa ja heille varamies

Mili jäsenyhdistys haluaa saada jonkin asian liiton vuosikokouksen käsiteltäväksi, on sen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

15. Sääntöjen muuttaminen ja liiton purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä liiton kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Esitys sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava hallitukselle viimeistään kuusikymmentä vuorokautta ennen kokousta. Liiton purkamisesta voidaan tehdä päätös, jos purkamisätöstä on kannattanut kolme neljäsosaa annetuista äänistä kahdessa, vähintään kuukauden väliajalla pidetyssä kokouksessa, joista toinen on vuosikokousKokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Liiton purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi on sen varat luovutettava jollekin pelastuspalvelua edistävälle oikeustoimikelpoiselle yhteisölle purkamisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen äräämällä tavalla.