Koulutukset‎ > ‎

Pelastusopiston kurssit© Juha Lehtikangas
© Juha Lehtikangas
Pelastusopisto järjestää aktiivisille pelastuskoiraryhmissä toimiville ja alueellisen pelastustoimen pelastuskoiramuodostelmiin varattavaksi aiotuille tai varatuille pelastuskoiraohjaajille koirineen kursseja.
 

 


Pelastusopiston varautumiskoulutus 2016

PETO/VSS-KOIRANOHJAAJIEN PERUSKURSSI PETOl 20199P/16

Pelastusopisto järjestää pelastustoimintaan osallistuville pelastuskoiraohjaajille
koirineen tarkoitetun Peto/VSS-koiranohjaajien PET01-peruskurssin

30.5.-3.6.2016 Kuopiossa.

Kurssi alkaa maanantaina 30.5. klo 10.00 ja päättyy perjantaina 3.6 klo 14.00
mennessä.
Kurssin tavoitteena on kehittää Peto/VSS-koiranohjaajien osaamista pelastustoimen
johtamiin tehtäviin omalla alueellaan.
 Kurssin painopisteenä on ohjaajan toiminta raunio- ja rakennusetsinnässä.
 
Kurssin teemoina ovat
 
• Peto/VSS-toiminnan perusteet
• Koirakolta vaadittava osaaminen ja soveltuvuus
• Tehtävätyypit
• Koirakko- ja ryhmätaktiikat
• Yhteistoiminta pelastustoimen kanssa
• Kohteen tiedustelu
• Turvallisuus ja riskienarviointi sekä
• Soveltavat harjoitteet
 
Kurssin kohderyhmänä ovat pelastuskoiran ohjaajat, jotka ovat sitoutuneet
kouluttautumaan pelastustoimen tehtäviin Peto/VSS-koiranohjaajiksi.
Etusijalla kurssille valittaessa ovat henkilöt jotka eivät ole osallistuneet
Pelastusopiston pelastuskoiraohjaajien koulutuksiin aiemmin tai ovat osallistuneet
koulutuksiin ennen vuotta 2014.
 
Kurssille valittaviita henkilöiitä edellytetään valmiutta viedä kurssilla oppimiaan
asioita eteenpäin oman alueensa muille koiranohjaajille.
 

Kurssille tulee hakeutua koiran kanssa. Koiran tulee olla soveltuva koulutettavaksi
Peto/VSS-toimintaan ja fyysisesti terve. Koiran tulee olla sosiaalinen ihmisiä
kohtaan ja ohjaajansa hallittavissa vieraiden koirien läsnä ollessa. Pelastusopisto ei
vastaa koiralle tapahtuneista vaurioista kurssin aikana. Koiralla tulee olla voimassa
oleva vakuutus tai koiranohjaajan tulee olla valmis korvaamaan koiransa
mahdolliset eläinlääkärikustannukset. Perustelluista syistä kurssille voi hakeutua
myös ilman koiraa (perusteet esitettävä hakulomakkeessa).
 
Kurssille hakija toimittaa hakemuksensa oman alueensa pelastuskoirayhdistysten
alueelliselle Peto-yhteyshenkilölle 1.3.2016 mennessä (alueiden Petoyhteyshenkilöiden
lista on liitteenä).
 
Alueen Peto-yhteyshenkilö toimittaa hakulomakkeet kootusti oman
pelastuslaitoksensa pelastusviranomaiselle (pelastuskoiratoiminnan
yhteyshenkilölle) puollettavaksi 18.3.2016 mennessä. Mikäli alueella on enemmän
kuin yksi hakija, pelastuslaitos asettaa hakijat puoltojärjestykseen.
Pelastuslaitokset toimittavat hakemukset ja puoltojärjestyksen 8.4.2016 mennessä
Pelastusopistolle, joka suorittaa kurssivalinnat ja toimittaa tämän jälkeen tiedot
kurssille määrättävistä henkilöistä ao. aluehallintovirastolle. Aluehallintovirasto
antaa määräyksen Pelastuslain 67 §:n mukaiseen pakolliseen koulutukseen.
Pelastusopistolle 8.4.2016 jälkeen saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon
kurssivalintoja tehtäessä.
Kurssille ei ole liittokiintiöitä. Pelastuslaitosten alueelliset tarpeet otetaan
valinnassa huomioon. Hakemuksessa ei käsitellä ilman pelastusviranomaisen
puoltoa. Kurssille voidaan ottaa enintään 20 osallistujaa.
 
Kurssille osallistuvat saavat Pelastusopistolta maksuttoman majoituksen sekä
valtion matkustussäännön mukaista matkakustannusten korvausta (matkat julkisten
kulkuneuvojen mukaan ja päiväraha). Kurssilaisille järjestetään ruekallut ja
maksetaan päivärahoista 50 % (valtion matkustussääntö 12 §). Pelastusopisto ei
järjestä koiralle muonitusta, vaan maksaa pelastuskoiralle muonarahaa.
Muiden kuin julkisyhteisöjen palveluksessa oleville koulutettaville voidaan
tarvittaessa maksaa päivärahan sijasta koulutusajalta reservin kertausharjoituksiin
kutsutun asevelvollisen reserviläispalkkaa vastaava korvaus ja päivärahaa.
Kurssille valituille toimitetaan valintatiedon yhteydessä luettelo kurssilla
tarvittavista va rusteista .
 
Lisätietoja kurssista antaa yliopettaja Johanna Franzen, puh. 0295 453 551 ja
 
kurssijärjestelyistä opintosihteeri Mari Kiminki, puh. 0295 453 488.
 
Yliopettaja Johanna Franzen
 
Pelastusopisto
PL 1122 (Hulkontie 83)
70821 Kuopio
Puhelin (vaihde)
0295 450 201
 


Peo Pelastuskoirakoulutuksen kehittämishanke 2013-2015

Pelastusopiston Varautumisopetusyksikkö käynnisti syksyllä 2013 "Pelastuskoirakoulutuksen kehittämishankkeen 2013–2015".
Hankkeen tavoitteena on kartoittaa pelastustoimen tarpeita pelastuskoirien käytölle normaalioloissa ja poikkeusoloissa (väestönsuojelutilanteissa) sekä kehittää Pelastusopiston pelastuskoiratoimintaan liittyvää opetusta vastaamaan entistä paremmin pelastustoimen ja koiranohjaajien tarpeisiin.