Etusivu‎ > ‎Ajankohtaista‎ > ‎

Pelastuskoirakoulutuksen kehittämishanke 2013–2015

lähettänyt Mika Soininen 18.8.2014 klo 4.06   [ 18.8.2014 klo 4.12 päivitetty ]

PELASTUSOPISTO KEHITTÄÄ PELASTUSKOIRIEN PETO-KOULUTUSTA

Pelastuskoiratoiminta on vapaaehtoista koiraharrastamista, jonka tavoitteena on ihmisten auttaminen tukemalla toimivaltaista viranomaista. Viranomaisista vapaaehtoisia pelastuskoiria hyödyntää Suomessa määrällisesti eniten poliisi kadonneen henkilön etsinnöissä. Pelastustoimen näkökulma pelastuskoiriin on perustunut rauniokoiriin ja väestönsuojelutilanteeseen eli sotaan varautumiseen. Nykyisten uhkakuvien valossa on tullut kuitenkin tarve tarkastella sitä, mikä on vapaaehtoisten pelastuskoirakoiden rooli myös nykypäivän uhkakuvissa pelastustoimen johtamissa tehtävissä?

Pelastuskoirakoulutuksen kehittämishanke 2013–2015

Kuopiossa sijaitseva Pelastusopisto tarjoaa vapaaehtoisille pelastuskoiraohjaajille peto-koulutusta eli pelastuslain mukaista erikoiskoulutusta pelastustoimen johtamiin tehtäviin. Pelastuskoirien ohjaajien koulutus Pelastusopistolla perustuu loppukäyttäjän toiveisiin eli pelastuslaitosten alueelliseen tarpeeseen.

Pelastusopiston Varautumisopetusyksikkö käynnisti syksyllä 2013 "Pelastuskoirakoulutuksen kehittämishankkeen 2013–2015". Hankkeen tavoitteena on kartoittaa pelastustoimen tarpeita pelastuskoirien käytölle normaalioloissa ja poikkeusoloissa (väestönsuojelutilanteissa) sekä kehittää Pelastu

sopiston pelastuskoiratoimintaan liittyvää opetusta vastaamaan entistä paremmin pelastustoimen ja koiranohjaajien tarpeisiin.

Peto-koirakoiden käyttömahdollisuudet ja suorituskyky

Pelastuskoirakoulutuksen kehittämishankkeeseen liittyen Pelastusopistolla järjestettiin keväällä 2014 kaksi seminaaria, joista ensimmäinen oli suunnattu pelastustoimen henkilöstölle ja toinen vapaaehtoistoimijoille. Molemmissa seminaareissa pohdittiin vapaaehtoisten peto-koirakoiden käytön mahdollisuuksia erilaisissa pelastustoimen johtamissa tilanteissa. Seminaareissa nousivat esiin seuraavat käyttömahdollisuudet:  

  • Uhrien paikallistaminen sortumista (aiheuttajana esim. rakenne, räjähdys, lumi tai aseellinen isku)

  • Uhrien paikallistaminen kaivosonnettomuuksissa

  • Alueiden tarkastus ja uhrien paikallistaminen luontoon liittyvissä ääri-ilmiöissä (esimerkiksi myrskytuhoalueet, tulvat ja lumivyöryt)

  • Onnettomuusalueiden ja -kohteiden tarkastus ja uhrien paikallistaminen sekä selvittäminen, onko onnettomuusalueelta poistunut uhreja (esimerkiksi tieliikenne-, juna-, laiva- ja lentokoneonnettomuudet)

  • Uhrien paikallistaminen muissa pelastustehtävissä, joissa uhrin sijainti ei ole tarkasti tiedossa (esimerkiksi kallionkolot)

  • Evakuoitavan kohteen tarkastaminen ja henkilöetsintä kohteessa

Pelastustoimen henkilöstölle järjestetyssä seminaarissa nousi esiin pelastuslaitosten yksimielinen tarve valtakunnallisesta koulutustason tarkastuksesta erityisesti pelastustoimen normaaliolojen tehtäviin suunnitelluille pelastuskoiran ohjaajille. Koiraonohjaajan soveltuvuus vaativiin pelastustehtäviin nähtiin kriittiseksi tekijäksi. Koulutustason tarkastuksen perusteena nähtiin valtakunnallinen osaamisen yhteismitallisuus, joka mahdollistaisi koiraryhmien sujuvan käytön alueelta toiselle isoissa onnettomuustilanteissa. Lisäksi toivottiin mahdollisuutta testata koirakoita pitkäkestoisessa ja haastavassa tilanteessa vieraassa ympäristössä.  Koulutustason tarkastus on harrastajan etu, sillä se laskee viranomaisen kynnystä koirakoiden käyttöön tositilanteissa.


 

Peto-koiranohjaajien rekrytointi ja hakeutuminen koulutukseen

Peto-koiranohjaajien koulutus on useiden eri toimijoiden yhteistoimintaa. Ohjaajien ja koirien koulutukseen sekä sen suunnitteluun ja ohjaukseen osallistuvat pelastuslaitokset, Pelastusopisto, Pelastuskoiraliitto

ja paikalliset koirayhdistykset. Peto-koulutuksen sisällöstä vastaa Pelastusopisto. Koulutusjärjestelmän onnistumisessa kriittisenä tekijänä on toimiva alueellinen yhteistyö koirayhdistysten kesken sekä koirayhdistysten ja pelastuslaitoksen välillä. Peto-koulutusjärjestelmä on antoisa ja monipuolinen erikoistumisvaihtoehto koiranohjaajille, jotka ovat valmiita sitoutumaan erikoistehtäviin kouluttautumiseen. Erikoistumalla pelastustoimen johtamiin tehtäviin on koiranohjaajalla mahdollisuus päästä aina kansainväliseen valmiuteen asti Kriisinhallintakeskuksen (CMC) koordinoiman FRF-pelastusmuodostelman osana.

Vapaaehtoisten pelastuskoiraohjaajien rekrytoinnista peto-koulutusjärjestelmään vastaavat paikalliset koirayhdistykset yhteistoiminnassa Pelastuskoiraliiton ja pelastuslaitosten kanssa. Rekrytoinnissa tulee ottaa huomioon se, että ohjaajan kouluttaminen pelastustoimen tehtäviin on vaativaa erikoiskoulutusta. Pelastuslaitosten seminaarissa esitetty toive on "laatua, ei määrää". Tämä tarkoittaa sitä, että rekrytoinnissa tulee ottaa erittäin huolellisesti huomioon ohjaajan sitoutuneisuus, motivaatio ja riittävät ominaisuudet erikoistumista vaativiin tehtäviin.  

Vapaaehtoisten koiratoimijoiden seminaarin ryhmätöissä pelastuskoiraohjaajat ja -ryhmänjohtajat määrittelivät pelastustoimen tehtäviin soveltuvan koiranohjaajan ominaisuuksiksi kehittymishalun, tavoitteellisuuden, päämäärähakuisuuden, suunnitelmallisuuden, intensiivisyyden, fyysisen ja psyykkisen kestävyyden, hyvän palautteen vastanottokyvyn, hyvät ryhmätyötaidot ja hyvän koirankäyttökyvyn. Hyvän pelastustoimen tehtäviin koulutettavan koiran ominaisuuksiksi vapaaehtoiset koiraharrastajat määrittivät alustavarmuuden, itsevarmuuden, ohjattavuuden, säänkestävyyden, sopivan koon suhteessa ohjaajaan, terveyden, vieraiden ihmisten käsittelyn sietämisen, hyvän toimintakyvyn ja häiriönkestävyyden sekä helpon motivoitavuuden ja kyvyn rauhoittua eri olosuhteisiin.  Ensimmäinen PETO1-pilottikurssi kesällä 2014
Pelastusopisto pilotoi uudistettavan koulutusjärjestelmän PETO1-kurssin (peruskurssi pelastustoimen tehtäviin erikoistuville koiranohjaajille) kesäkuussa 2014 Kuopiossa. Kurssilla harjoitettiin koirakoita etsintätehtäviin sortuma- ja rakennusetsinnässä, luonnononnettomuuksissa ja onnettomuuspaikoilla. Käsiteltäviä aihepiirejä olivat esimerkiksi tiedustelu, taktiikat, turvallisuus, katselu- ja kuuntelulaitteiden käyttö osana etsintää sekä koirakon nostaminen ja laskeminen apuvälineitä käyttäen. Pilottikurssista saatujen kokemusten perusteella kehitetään koulutusjärjestelmää jatkossa edelleen. Pelastusopisto uudistaa hakujärjestelmää vuonna 2015 järjestettäville kursseille. Hakumenettelyssä tullaan jatkossa kiinnittämään aikaisempaa enemmän huomiota koiranohjaajien soveltuvuuteen peto-koulutukseen sekä pelastuslaitosten alueelliseen tarpeeseen. Pelastuskoiraliitolle lähetetään ohjeistus uudesta hakumenettelystä viimeistään tammikuun 2015 aikana.

 

Opettaja Olavi Savolainen

Yliopettaja Johanna Franzén

Pelastusopisto, varautumisopetusyksikkö

 

Comments